Tietosuojaseloste

FERRUM YHTIÖIDEN ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJALAUSEKE

 

 1. Rekisterinpitäjä

Ferrum Group Oy Y-tunnus 2566798-7 ja Ferrum Steel Oy Y-tunnus 2236101-8, Tehtaantie 23, 60100 SEINÄJOKI

Yhdessä Ferrum Yhtiöt

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Myyntisihteeri Mari Männistö, mari.mannisto@ferrumsteel.fi, puhelin 06 424 4222

 

 1. Rekisterin nimi

Ferrum Yhtiöiden asiakas- ja markkinointirekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Asiakas- ja markkinointirekisterissä pidetään yllä Ferrum Yhtiöiden asiakasyritysten, yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeutettuun etuun ja yritysten välisten sopimusten täytäntöön panemiseksi. Markkinointia ja mahdollista suoramarkkinointia tehdään vain yrityksille ei kuluttajille. Markkinoinnin yhteydessä vastaanottajaa informoidaan mahdollisuudesta kieltää markkinointi.

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakkaan kanssa sovittujen toimitusten, asiakaspalvelun ja yhteistyön toteuttamiseksi
 • Asiakassuhteiden ja yleensä liiketoiminnan kehittämisen, analysoinnin, asiakastyytyväisyyden selvittämisen ja raportoinnin toteuttamiseksi
 • Myynnin, markkinoinnin ja yrityksen ulkoisen viestinnän toteuttamiseksi
 • Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille palveluntarjoajille esimerkiksi asiakastyytyväisyyden tutkimiseksi tai liiketoiminnan kehittämiseksi

 

4.1. Rekisterin sisältämät henkilötiedot

 • Yhteyshenkilö etu- ja sukunimi, titteli ja asema sekä yhteystiedot yrityksessä
 • Rekisteriin voidaan tallentaa myös markkinointi- ja postituslistoja asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja markkinoinnin toteuttamiseksi
 • Muita asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitamisen ja kehittämisen kannalta asianmukaisia ja oleellisia tietoja

 

4.2 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen kestoajan ja sen ajan, kun kyseinen yritys voidaan liiketaloudellisin perustein luokitella mahdolliseksi asiakkaaksi. Asiakas- ja markkinointirekisteri tarkistetaan vuosittain.

Yhteistyökumppaneiden tietoja säilytetään yhteistyön kestoajan.

 

 1. Rekisterin tietolähteet

Pääsääntöisesti tietolähteinä käytetään asiakas- ja yhteistyöyrityksiä ja heidän yhteyshenkilöitään. Tietoja voidaan kerätä julkisilta internetsivuilta, hakemistopalveluista ja julkisista rekistereistä. Myös muista laillisista ja asianmukaisista rekistereistä voidaan kerätä tietoja.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojaustoimenpiteet

Rekisterin suojaustoimenpiteet on määritelty Ferrum Yhtiöiden tietoturvapolitiikassa ja tietoturvaohjeissa. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on perehdytetty tietoturvalliseen henkilötietojen käsittelyyn. Jokaiselle palveluyritykselle, joka käsittelee henkilötietoja, on päivitetty palvelusopimus, jossa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimista asioista. Näiden tahojen luotettavuudesta on varmistettu ja toiminnan laatua seurataan jatkuvasti.

Suojaustoimenpiteiden pääperiaatteena on, että kaikki tietosuojadokumentit hävitetään heti käyttötarpeen päättymisen tai lainsäädännössä määritellyn säilytysajan jälkeen.

 

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Ferrum Yhtiöiden asiakas- ja markkinointirekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisterin pitäjä päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta ja voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laillisin perustein. Tarkastus on maksutonta kerran kahdessa vuodessa.

 

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa päivittämistä ja korjaamista. Havaittuaan väärän tiedon, pyydetään rekisteröityä tekemään oikaisupyyntö ensisijaisesti yhteyshenkilölle sähköpostitse.

 

 1. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojensa poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista, mikäli poistaminen ei loukkaa EU:n tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä rekisterinpitäjän oikeuksia tietojen käsittelyyn.

 

 1. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toisen

Oikeus on olemassa, jos tietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan suostumukseen tai sopimukseen.

Rekisteröity voi harkintansa mukaan olla yhteydessä myös tietosuoja-asetuksen noudattamista valvovaan viranomaiseen.